Clone of Akcia 04

Prehľad realizovaných projektov vo volebnom období 2014 – 2018

Informácie o realizovaných aj plánovaných projektoch nájdete spracované vo forme videí aj na mojom You Tube kanáli.

Kompostéry

  V našom meste máme možnosť separovať takmer všetky zložky odpadu. Problémovým však ešte ostáva práve často najobjemnejšia zložka, ktorou je biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Práve tento druh odpadu začíneme separovať aj v Leopoldove, keďže sme boli úspešní v eurofondovej výzve na nákup kompostérov vo výške takmer 130 000 eur. Veríme, že aj táto aktivita výrazne zníži množstvo vyprodukovaného odpadu našich domácností. 
   

 

Oprava časti chodníka na Gojdičovej ulici

 

Popri investičných plánoch, projektoch a aktivitách väčších rozmerov nezabúdame ani na drobné opravy chodníkov a komunikácií. Vždy je náročné vybrať, ktorá lokalita sa bude opravovať, ale usilujeme sa orientovať na najfrekventovanejšie miesta a cesty, ktoré sú v najhoršom stave. Veríme však, že postupne sa nám podarí zlepšiť kvalitu miestnych komunkácií. V uplynulom roku sme zrekonštruovali časť chodníka na Gojdičovej ulici, ktorý je využívaný chodcami hlavne pri presune na železničnú stanicu či autobusovú zastávku. Vyriešili sme odtokové pomery povrchových vôd, nové obrubníky, dlažbu a vstupy do rodinných domov. Zároveň pripravujeme passport miestnych komunikácií a chodníkov, aby sme vedeli účelne a koncepčne rekonštruovať ďalšie naše verejné priestory. 

 

   

 

Bicyklom do práce či na výlet je našou regionálnou prioritou

Zámer realizovať navrhovanú cyklotrasu spájajúcu mesto Leopoldov s obcami Červeník, Madunice, Koplotovce a Drahovce s možnosťou prepojenia na mesto Piešťany, resp. mesto Hlohovec, vychádza z historicky dlhodobej spolupráce, všeobecnej prepojenosti a intenzívnej komunikácie občanov riešeného regiónu. Cyklotrasa bude vedená cez katastre piatich sídelných útvarov, pričom vytvorí súvislé prepojenie medzi mestami Hlohovec, Leopoldov a Piešťany, v celkovej dĺžke cca. 23,820 km. V zastavanom území obcí bude cyklotrasa vedená po miestnych komunikáciách, mimo zastavaných území po poľných cestách, resp. po hrádzi inundačného územia Váhu. Medzi obcami Madunice a Koplotovce je nutné viesť cyklotrasu cez novonavrhované premostenie Váhu. V meste Leopoldov budú zrealizované pri železničnej stanici parkovacie plochy pre cyklostojany, resp, cykloboxy. Cieľom zámeru cyklotrasy je zintenzívniť cyklistický pohyb obyvateľov dotknutých obcí regiónu navzájom, priblížiť lokalitu turistom, cykloturistikou dať možnosť vnímať krásy regiónu a reliéfu povodia Váhu. Viac informácií.
   

 

Ztapľovanie starej budovy základnej školy

Práce na odstránení havarijného stavu fasády základnej školy začali už v minulom roku, keď bola odstránená omietka. Mesto túto investíciu financuje z vlastného rozpočtu, ale požiadali sme aj o dotáciu vo výške 100 000,- € ministerstvo školstva. Posúdili a aktualizovali sme staršiu projektovú dokumentáciu zatepľovania základnej školy a uskutočnili sme verejné obstarávanie, na základe ktorého sa dodávateľom prác stala spoločnosť Izotech Group a oproti projektovému rozpočtu sa nám podarilo za dodržania všetkých podmienok znížiť cenu na 186 tisíc eur s DPH. V polovici júna sme dodávateľovi odovzdali budovu a kvôli prebiehajúcemu vyučovaciemu procesu sme začali so zatepľovaním západnej strany od školského dvora. Pri uvažovaní o farebnosti budovy sme sa s poslancami zhodli, že vynovená budova školy by mala zapadnúť do koloritu námestia, teda nemala by byť výrazne farebná, zato by mala naznačovať svoj účel výchovnovzdelávacej inštitúcie hravosťou a decentne príťažlivým vzhľadom. Preto sme sa rozhodli použiť odtieň farby slonoviny, resp. smotanovej farby, s farebnými ohraničeniami okolo okenných otvorov. Po ukončení zateplenia získame energetický certifikát budovy a verím, že zateplenie prinesie aj reálnu úsporu energií. Viac informácií.
   

 

Premena starého cintorína na nový park

V roku 2017 sme absolvovali súťaž návrhov, prípravu projektovej dokumentácie a pripravujeme výber dodávateľa na Nový park. Veríme, že tento raz sa po dlhých rokoch bez využitia starý cintorín konečne dočká svojich návštevníkov. Pri hľadaní využitia tohto priestoru či stromovej aleje ste rozhodovali aj vy prostredníctvom prieskumu vašich potrieb. Už v prvej polovici roku 2018 začneme pracovať na jeho premene. Zámerom mesta je revitalizácia verejného priestoru v centre mesta, na mieste bývalého cintorína, ktorý je dlhý asi 110 m a široký 35 až 50 m. Chodník, ktorý vedie jeho stredom, je obkolesený mohutnou lipovou alejou a ukrýva zatiaľ nenaplnený potenciál byť významnou spojnicou v rámci mestskej štruktúry. Predmetné územie dnes nie je pre obyvateľov mesta dostatočne príťažlivé na to, aby tu trávili čas. Aj to sú dôvody, prečo sa z tohto priestoru stal v súčasnosti minimálne využívaný a aj preto do určitej miery zanedbaný verejný park. Viac informácií.

   

 

Rekonštrukcia Hollého ulice a prekládka NN vedení

V tomto roku sme začali rekonštruovať aj ulicu Hollého. Pred stavebnými prácami, ktoré začali na jar 2018, sme začali realizovať prekládku NN vedení do zeme, čo zlepší celkový vzhľad cesty. Obyvatelia ulice, ale aj tí, ktorí po nej budú prechádzať, sa môžu tešiť na úpravu komunikácie, ktorá prinesie bezpečnosť a nový vzhľad podobný námestiu. Naším zámerom je uskutočniť rekonštrukciu od križovatky ulíc Hollého a Kukučínovej v dĺžke 291 m po Gucmanovu ulicu a taktiež prepojovaciu ulicu medzi Hollého a Námestím Sv. Ignáca. Navrhovaná rekonštrukcia komunikácie rozšíri ul. Hollého na 5,0 m cestu s novým chodníkom po ľavej strane šírky 1,5 m a filtračným pásom šírky 0,8 m. Viac informácií.
   

 

Požiarna zbrojnica

Na Gucmanovej ulici v smere na ÚVTOS a ÚVV, v poli oproti parkoviska ústavu začala vyrastať nová požiarna zbrojnica na jar 2018. Jej priestory budú prínosom nielen pre miestny dobrovoľný hasičský zbor a jeho činnosť, ale aj pre mesto, a to vo forme doteraz absentujúcich skladových priestorov. Projekt bol navrhnutý tak, aby výstavba prebehla rýchlo vo forme montovanej konštrukcie, návrh je kompaktný bez komplikovaných detailov. V súčasnosti DHZ pomáha mestu s niektorými činnosťami (príprava kultúrnych akcií, technická pomoc...), preto s materiálom uskladneným v mestskom sklade často manipulujú práve oni. V súčasnosti prebiehajú tieto činnosti na spoločne zdieľanom dvore MsÚ a tento model symbiózy medzi DHZ a MsÚ je zaužívaný a vítaný. Viac informácií.
   

 

Komunitné centrum

Našli sme využitie pre objekt bývalej policajnej stanice na Štúrovej ulici. Ak získame dotáciu z eurofondov, vybudujeme v týchto priestoroch denný stacionár, priestory pre rehabilitácie, ale aj odľahčovaciu službu či núdzové bývanie. Existujúci objekt slúžiaci v minulosti pre oddelenie VB a ako dve samostatné bytové jednotky sa pôdorysne ani výškovo zásadne nezmení – nenavrhuje sa prístavba ani nadstavba objektu.  Viac informácií.
   

 

Kino sa dočká návrhu novej podoby aj využitia

Pred takmer štyridsiatimi rokmi fungoval objekt kina aj ako kultúrne a osvetové centrum. Plánovanou rekonštrukciou doň prinesieme každodenný život a aktivitu. Azda práve tento krok posunie naše voľnočasové a neformálne vzdelávanie, kultúru a spoločenské aktivity do čias, keď sme na ne mali aj viac času. Mesto momentálne nedisponuje priestormi vhodnými pre konanie sa kultúrnych akcií. Z viacerých budov v Leopoldove, v ktorých sa v minulosti takéto akcie zvykli konať, je práve kino z hľadiska polohy a vlastníctva mestom najvhodnejším na prestavanie na kultúrne centrum. Kultúrne centrum v našom prípade znamená budovu, ktorá je pripravená komfortne zastrešiť široké spektrum kultúrnych akcii – od koncertu hudby cez premietanie filmov, divadlo, po ples. Viac informácií.
   

 

Nový mestský úrad

Najočakávanejší investičný zámer mesta bol takmer rok pozastavený z dôvodu zrušenia územného konania. Vynaložili sme veľa úsilia pre obnovenie územného konania a začatie stavebného konania. Veríme, že v roku 2018 začneme s uvoľňovaním priestorov pre stavbu nového MsÚ a s rekonštrukciou priestorov toho starého, čím získame priestory pre nové služby a plánované aktivity v našom meste. íťazní architektonický návrh reprezentuje premýšľavú zdržanlivosť. Vložením knižnice do historického objektu dnešnej radnice a prinavrátením jej predchádzajúcej vstupnej orientácie obnovuje logiku jeho pôvodného priestorového a výrazového usporiadania. Nová radnica jednoduchej hmoty svojím odstúpením tak s historickým objektom spoluvytvára nové verejné priestranstvo dialógu obnoveného pôvodného priečelia voči novej radnici s jej hlavným vstupom. Toto nové dôležité miesto je zároveň v stope bývalej trasy, ku ktorej bol historický objekt orientovaný a ktoré ponúka obohatenie verejných priestranstiev v Leopoldove o prepojenie námestia sv. Ignáca so zeleným priestorom bývalého cintorína. Viac informácií.
   

 

Budova MTK prešla po šesťdesiatich rokoch rekonštrukciou

Popri investičných cieľoch, ale aj podpore vzdelávania sme nezabudli ani na športovcov. Dali sme im do užívania objekt, ktorý bude reprezentovať naše mesto nielen pri regionálnych súťažiach. Viac informácií.
   

 

Časť cintorína ponovom

Na cintoríne si v poslednom období ľudia okolo hrobových miest betónujú chodníky. Stáva sa, že tieto plochy na seba ideálne nenadväzuj (resp. sú z materiálu rôznej kvality, v rôznej výške, pri niektorých hroboch chýbajú,...). Preto sa mesto rozhodlo spraviť v novej sekcii jednotnú infraštruktúru, vytvorením jednotnej betónovej plochy s vynechanými miestami pre budúce hrobové miesta. Takáto plocha je jednoducho prístupná, pohodlne aj pre starších obyvateľov mesta. Občania zároveň nemusia prípadným obrubám nových hrobov realizovať základ, obruby môžu byť položené priamo na dosku. Stavbu novej sekcie na novom cintoríne sme skolaudovali v novembri uplynulého roka. Hoci ešte pracujeme na konečnom „poľnom vzhľade“, výsadbe voľných hrobových miest, už máme pozitívne ohlasy. Svedčí o tom aj váš záujem o nájmy týchto plôch a pokračovanie v začatom nápade. Viac infornácií.
   

 

Nové zázemie pre tenis

Na Gucmanovej ulici v okolí športovísk to hlavne v letných mesiacoch žije. Plánujeme tu vybudovať nový objekt, ktorý bude slúžiť tenisovému klubu, ale aj iným klubom v meste na cvičenie a športové aktivity. Návrh riešenia tohto objektu je veľmi prírodný a zároveň plne funkčný. Veríme, že aj vďaka novým priestorom na mimosezónne trénovanie bude tento šport v leopoldovských dresoch rovnako úspešný ako doposiaľ. Navrhovaný tenisový klub je situovaný v severozápadnej časti pozemku v nadväznosti na Gucmanovu ulicu, ktorá kopíruje severnú stranu parcely. Objekt sa svojim umiestnením snaží nadviazať na svoje okolie a rešpektuje uličnú čiaru zástavby. Zároveň sa stáva kontrolovaným vstupným priestorom do inak oploteného tenisového areálu. Súčasťou riešenia bola taktiež snaha o vzájomné prepojenie jednotlivých funkcií a kontinuitu prevádzky celého areálu. V návrhu sa počíta s odstránením nevyhovujúcich stavebných buniek, ktoré sa nachádzajú na západnej strane parcely, a s presunutím ich skladovej funkcie do nového objektu. V budúcnosti tak táto plocha môže byť využitá pre výstavbu uvažovanej tribúny k tenisovému kurtu. Viac informácií.

   

 

Rekonštrukcia mostu na Trolaskoch

Po získaní dotácie z Ministerstva kultúry SR z programu Obnov svoj dom sme zrealizovali základnú sanáciu národnej kultúrnej pamiatky – Mosta na Trolaskoch. Naším cieľom je v nasledujúcom období z finančných grantov aspoň čiastkovo realizovať aj iné obnovy národných kultúrnych pamiatok a zachovávať tak kultúrne dedičstvo. Viac informácií.
   

 

Rekonštrukcia Spolkovej záhrady prebehne po častiach

Vzhľad javiska, hľadiska či priestorov baru v Spolkovej záhrade je našou ďalšou prioritou v oblasti kultúrnych stánkov. V tomto roku sme spracovali projektovú dokumentáciu a následne začneme od javiska obnovovať i tieto priestory a snáď sa nám v troch etapách podarí vybudovať kultúrny stánok hodný aj vystúpenia väčších interpretov. Viac informácií.
   

 

Aj odľahlejšie lokality sú prístupnejšie

V minulom roku sme zrealizovali rekonštrukciu a vybudovanie asfaltového koberca v časti na Prechodné a Cintorínsku ulicu. Veríme, že v každom období sa nám podarí zrekonštruovať aspoň časť z podobných odľahlých komunikácií a tieto cestičky tak postupne sprístupnia extravilán nášho mestečka aj pre oddychový voľnočasový turizmus.
   

 

Parkovanie popri železničnej stanici je vážny problém

Leopoldov ako železničný uzol má výhodnú polohu v súvislosti so železničnou dopravou a jej využívaním na cestovanie do zamestnania, do škôl a pod. Táto výhoda so sebou prináša aj negatíva. Tie vnímame na Nádražnej a Štúrovej ulici, kde pred bytovými a rodinnými domami parkujú cestujúci železníc a obmedzujú tak obyvateľov týchto ulíc, ktorým znemožňujú parkovanie či narúšajú bezpečnosť pri parkovaní na rôznych nevhodných, neoznačených a nebezpečných miestach. Tento problém už dlhodobejšie riešime so Železnicami SR s cieľom vybudovať záchytné parkovisko s možnosťou financovania z eurofondov
   

 

Zvýšenie kapacity materskej školy

Demografický vývoj nielen v našom mestečku nasvedčuje „chvíľkovému“ nárastu počtu detí a náporu na budovanie nových priestorov a tried v materských školách. Štát sa rozhodol podporovať samosprávy dotáciami na nové triedy. My sme to zvládli v existujúcich priestoroch s použitím priestorov Mestskej knižnice.
   

 

Chodník v smere na Šulekovo čaká na svoj čas

Už od roku 2014 pracujeme na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod plánovaným chodníkom, ktorý by mal viesť od časti Novopold po autobusovú zastávku pri čerpacej stanici Slovnaft. Z hľadiska bezpečnosti chodcov je tento problém veľmi aktuálny. Napriek dlhotrvajúcemu úsiliu zatiaľ stále nemôžeme pristúpiť k realizácii z dôvodov veľkej rozdrobenosti pozemkov a nevôle vlastníkov odpredať často aj malé plochy parciel.
   

 

Komasácia Piešťanská

Nedostatok pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu a rastúci záujem o výstavbu rodinných domov nás priviedol k rozhodnutiu realizovať drobné pozemkové úpravy, ktorými z rozdrobených pozemkov vzniknú stavebné a vytvorí sa tak nová lokalita s takmer šesťdesiatimi stavebnými pozemkami.
   
Knižnica v nových priestoroch
Potreba rozšírenia priestorov materskej škôlky nás prinútila zaoberať sa zariadením nových priestorov pre mestskú knižnicu. Ako najvhodnejší objekt sme vybrali bývalú budovu policajnej stanice na Štúrovej ulici. Tu sme vybudovali príjemné priestory, ktoré môžete využívať od septembra 2016.
   

 

Pribúdajúce žiadosti o nájomné byty

Mesto Leopoldov disponuje nájomnými bytmi na Gojdičovej a Rázusovej ulici. Tento počet však nepokrýva všetky žiadosti a žiadateľov neustále pribúda. Preto sme začali pracovať na odkupovaní pozemkov pod plánovanú bytovku, ktorá by mohla vyrásť na Rázusovej ulici oproti tej existujúcej.
   

 

Chceme podporiť kvalitu vzdelávania

Špecializované učebne pre deti na základnej škole sú ďalšou témou, ktorú sa usilujeme riešiť vo forme podpory z eurofondov. Na ZŠ by touto aktivitou malo vzniknúť niekoľko nových učební pre interaktívne vzdelávanie odborných predmetov.
   

 

Nový „koberec“ na Hlohovskej ceste

Nového „šatu“ sa dočkala aj Hlohovská cesta. Budeme sa usilovať o možnosti opráv jej pokračovania.

 

 

 

 

Dôležité stránky

Viac informácií o našom meste a jeho samosprávnej politike nájdete na:

www.leopoldov.sk

www.trnava-vuc.sk

www.zmo.sk

 

Kontakt

Chcete viac?